Alaeddin Ali Esved Kimdir?

Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer'dir. Tahsilini İran'da yaptı. Orhan Gazi zamanında Anadolu'ya geldi ve İznik Medresesi'ne müderris tayin edildi. Talebeleri arasında oğlu Niksârî Hasan Paşa ile Molla Fenârî de bulunmaktadır. 26 Muharrem 800 (19 Ekim 1397) tarihinde vefat eden Ali Esved, İznik Şerefzâde mahallesindeki türbesinde medfundur.

Eserleri. 1. el-ʿİnâye. Tâcüşşerîa el-Mahbûbî'nin Hanefî fıkhına dair el-Viḳāye adlı eserine yaptığı şerhtir. İki cilt olan bu eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma nüshaları vardır. 2. Künûzü'l-envâr. Sultan Murad adına kaleme alınan Rumûzü'l-esrâr adlı fıkıh usulüne dair bir eserin şerhidir. Yazma bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndedir. 4 Zilhicce 769 (21 Temmuz 1368) tarihinde istinsah edilen bu nüshanın mukaddimesinde asıl metnin Ebû Bekir b. İbrâhim'e ait olduğu belirtilmektedir. Ali Esved ayrıca Hatîb el-Kazvînî'ye ait el-Îżâḥ fi'l-meʿânî ve'l-beyân adlı eserle Celâleddin Ömer el-Habbâzî'nin fıkıh usulüne dair el-Muġnî adlı kitabını da şerhetmiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN