Baybars kimdir ?

el-Melikü'l-Mansûr Seyfeddin Kalavun'un (1280-1290) kölelerinden olduğu için el-Mansûrî nisbesiyle anılmaktadır. Sultan I. Baybars zamanında (1260-1277) Suriye ve Kilikya'da Franklar'a karşı yapılan seferlere katıldı. Kalavun zamanında Kerek ve Şevbek ile civarına vali tayin edildi. Ancak el-Melikü'l-Eşref Halil (1290-1293) bir yıl sonra onu bu görevden aldı. Mısır'a dönen Baybars daha sonraki yıllarda Akkâ ve Anadolu'daki Kal'atü'r-Rûm kuşatmalarına ve Moğollar'a karşı yapılan iki sefere katıldı. Kısa bir süre sonra el-Melikü'n-Nâsır Muhammed b. Kalavun tarafından "eddevâdârü'l-kebîr" unvanıyla Dîvân-ı İnşâ reisliğine getirildi. el-Melikü'l-Mansûr Lâçin 1297'de tahta geçince onu azletti. Ancak el-Melikü'n-Nâsır 1299'da Baybars'ı tekrar devâdar tayin etti ve 1304 yılına kadar bu unvanı korudu. 1303'te meydana gelen bir zelzele sonucu yıkılan İskenderiye'nin imarı ile görevlendirildi. Ertesi yıl nâib-i saltanat Sellâr tarafından görevinden alındı. 1308-1309 yıllarında Sultan el-Melikü'n-Nâsır Muhammed b. Kalavun ile emîrleri arasındaki bazı ihtilâfların halledilmesine çalışan heyetin faal bir elemanı oldu. el-Melikü'n-Nâsır Muhammed b. Kalavun'un üçüncü saltanatı sırasında tekrar eski vazifesi olan Dîvân-ı İnşâ reisliğine getirildi. Ayrıca nazarü'l-ahbâs ve dârü'l-adl nâibliklerinde bulundu. 1311 yılında nâib-i saltanat olduysa da bu görevi bir yıldan az sürdü. Ertesi yıl diğer bazı emîrlerle birlikte tevkif edilerek İskenderiye'de hapsedildi. Beş yıl kadar süren hapis hayatından sonra nâib-i saltanat Argun'un aracılığı ile tahliye edildi. 1323 yılında hacca gitti. 25 Ramazan 725'te (4 Eylül 1325) vefat etti.

Aynı zamanda değerli Hanefî fıkıhçılarından olan Baybars, Kahire'nin dışında Süveykatülizzî denilen yerde el-Medresetü'd-devâdâriyye adında bir Hanefî medresesi yaptırmıştır. Bilgili, faziletli ve vakarlı bir kimse olduğu, Sultan el-Melikü'n-Nâsır Muhammed b. Kalavun'un kendisine büyük hürmet gösterdiği rivayet edilmektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN