Sabah memurlar: personeli dikkat!

1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga geçici 5 inci maddesi gereğince olarak atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/11 bendi hükmünden yararlandırılması mümkün mü? Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 15:35
Sabah memurlar: Milli savunma Bakanlığı personeli dikkat!

Soru: 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga geçici 5 inci maddesi gereğince Milli Savunma Uzmanı olarak atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/11 bendi hükmünden yararlandırılması mümkün mü?

MEVZUAT

1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga geçici 5 inci maddesinde, "Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Kuvvet Komutanlıkları hariç Milli Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlardan Milli Savunma Uzmanı toplam kadro sayısının %20'si kadarı, tespit edilecek başarı sırasına göre Bakanlıkça belirlenen Milli Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/11 bendinde, "Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan;... Milli Savunma Uzman Yardımcıları,… özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek… Milli Savunma Uzmanlığına,… atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır." hükmüne, mezkur Kanunun "Uzman istihdamı" başlıklı Ek 41 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) Fıkrasının ikinci bendinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü bulunmakta olup, bu bentte sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanunun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." denilmektedir.

SONUÇ

Bu itibarla;

1) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle Milli Savunma Uzman Yardımcısı olarak alınan ve özel yeterlik sınavı yönetmeliğine göre yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek Milli Savunma Uzmanlığına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) Fıkrasının 11 inci bendi hükmünden yararlandırılmaları mümkün olup, 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga geçici 5 inci maddesi gereğince Milli Savunma Uzmanı olarak atanan personelin, 657 sayılı Kanunun söz konusu bendinden yararlandırılmasının mümkün olmadığı,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) Fıkrasının ikinci bendi kapsamında memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilen ve 1325 sayılı Kanunun mülga geçici 5 inci maddesi gereğince Milli Savunma Uzmanı olarak atanan ve hizmet sınıfı değişen personel hakkında, 657 sayılı Kanunun 36/A-2 bendine istinaden yararlanmış olduğu ilave bir derecenin hizmet sınıfına bağlı olmaması sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Milli savunma Bakanlığı personeli dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN