Sabah memurlar: Astsubaylıktan ayrılanlar kamuda hangi göreve sınavsız atanabilir?

"" rütbesinde iken "Kısım Amiri" olarak görev yapan "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosunda çalışmakta olan personel şef kadrosuna sınavsız atanabilir mi? Sabah memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 14:38 ABONE OL
Sabah memurlar: Astsubaylıktan ayrılanlar kamuda hangi göreve sınavsız atanabilir?

Soru: Jandarma komutanlığında Kısım amiri olarak görev yapmakta iken ayrıldım. Sınavsız belediyelerde şef kadrosuna atanabilir miyim?

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Adı geçen Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri"; (c) bendinde de, "Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri"; (d) bendi ve devamında ise, "Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder." denilmektedir.

Bahis konusu Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve ................ olumlu görüşü dikkate alınır." hükmü; geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Anılan Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinde, "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları ...................... uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ............yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının "Yönetim Hizmetleri Grubu"nun düzenlendiği (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde "Şef" kadrosuna yer verilmiş olup; söz konusu Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise, bu kadroya atanabilmek için sahip olunması gerekli genel koşullara ilave olarak "En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak; son müracaat tarihi itibariyle 5'inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak" özel şartlarının aranacağı ifade edilmiştir. Aynı Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "Şef" unvanının "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" ve "Astsubay" unvanlarına göre üst düzey bir görev olması sebebiyle; daha önce Jandarma Genel Komutanlığında "Astsubay" rütbesinde "Kısım Amiri" olarak görev yaptığı ifade edilen adı geçen Personelin; Kurumunuzda halen çalışmakta olduğu "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" unvanlı kadrodan "Şef" unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Astsubaylıktan ayrılanlar kamuda hangi göreve sınavsız atanabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN