İbn Abdüssemî‘ kimdir ?

10 Ramazan 538'de (17 Mart 1144) doğdu. Kur'an öğrenimine Vâsıt'ta başladığına göre (Münzirî, III, 114) burada doğduğu söylenebilir. Başlıca Kur'an hocaları Ebü's-Saâdât Ahmed b. Ali b. Halîfe ve kıraat âlimi İbnü't-Tahhân'dır. Yine Vâsıt'ta dedesi Ebü'l-Muzaffer Abdüssemî', Ebü'l-Mufaddal Muhammed b. Muhammed b. Ebû Zenbeka, Ebü'l-Hasan İbn Negūbâ ve Şâfiî fakihi Ebû Ca'fer İbnü'l-Bûkī gibi şahsiyetlerden hadis dinledi. Bağdat'ta Sa'dullah b. Hamdî, Ebü'l-Muzaffer Hibetullah b. Ahmed İbnü'ş-Şiblî, İbnü'l-Battî diye anılan Ebü'l-Feth Muhammed b. Abdülbâkī, Ebû Ya'lâ Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Ferrâ, Ebü'l-Hasan Ali b. Abdurrahman İbn Tâcülkurrâ gibi âlimlerin derslerine katılarak hadis öğrenimini sürdürdü.

Vâsıt'ta hadise dair pek çok eseri tedris eden, bu arada İbn Negūbâ'dan dinlediği Müsedded b. Müserhed'in el-Müsned'ini okutan İbn Abdüssemî'in talebeleri arasında Ebü't-Tâhir İbnü'l-Enmâtî, Abdüssamed b. Ebü'l-Ceyş, İbnü'd-Dübeysî ve İzzeddin el-Fârûşî gibi âlimler sayılabilir. İbn Nukta onun sika, bilgisine ve kaynaklarına güvenilir bir âlim olduğunu söylerken İbnü'd-Dübeysî ve Zehebî de kendisi ve başkaları için çok şey yazdığını belirtmişler, sika olduğu görüşüne katılmışlardır. İbnü'l-Cezerî İbn Abdüssemî'in ayrıca iyi bir mukrî olduğunu kaydetmiştir. Faziletli bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen İbn Abdüssemî' 6 Muharrem 621'de (29 Ocak 1224) Vâsıt'ta öldü ve şehrin batısında Verrâkīn mahallesinde defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA