İnşikak Suresi ne zaman inmiştir?

Mekke döneminde nâzil olan ilk sûrelerden olup İnfitâr sûresinden sonra inmiştir; yirmi beş âyettir. Fâsılaları ا، ت، ر، ق، م، ن، هـ harfleridir. Adını ilk âyette geçen "yarılmak, parçalanmak" anlamındaki inşikāk kelimesinden alır.

Üslûp ve muhteva bakımından Mekke döneminde nâzil olan diğer sûrelerle benzerlik arzeden sûrenin ilk bölümünde (âyet 1-5), kendisinden önce inen İnfitâr sûresindekine benzer tarzda bazı kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz hale getirileceği ve yerin içindeki her şeyi dışarı atacağı belirtilmiştir. Ardından gelen âyetlerde (âyet 6-15) insana hitap edilerek rabbine doğru yol aldığı ve nihayet O'na kavuşacağı belirtildikten sonra dünyada iken yaptığı işlerin kaydedildiği defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağı ve sevinçli bir şekilde yakınlarına dönecekleri, defterleri arka taraflarından verilenlerin ise dünyada iken yakınları arasında şımardıkları, bunların yakıcı ateşe atılacakları bildirilmekte, dünyada zenginliğini kendisi için bir imtiyaz vesilesi görerek çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin âhiretteki acıklı durumları ortaya konulmaktadır. Sûrenin son bölümünde (âyet 16-25) akşamın alaca karanlığına, geceye ve aya yemin edilerek insanların halden hale geçecekleri, Kur'an okunduğu zaman secde etmeyip onu yalanlayanlar için acı bir azap, inananlar için de kesintisiz bir mükâfat bulunduğu ifade edilir. 19. âyette yer alan "insanların halden hale geçeceği" şeklindeki ifadenin çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi insan hayatının farklı devrelerine veya dünya hayatından âhiret âlemine yahut fakirlikten zenginliğe geçiş gibi durumlara işaret ettiği söylenmiştir (Aynî, XVI, 147; Mevdûdî, VII, 279).

Hz. Peygamber'in bir gün Alak sûresinin, "Secde et ve yaklaş" meâlindeki son âyetini okuduktan sonra secde etmesi üzerine yanında bulunanların da secde ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler'in el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikāk sûresinin, "Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar" meâlindeki âyetinin nâzil olduğu nakledilmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXI, 112). Ayrıca Ebû Hüreyre'nin namazda bu sûreyi okuyup aynı âyete gelince secde ettiği ve Resûlullah'ın da aynı şeyi yaptığını belirttiği (Buhârî, "Sücûdü'l-Ḳurʾân", 7; Müslim, "Mesâcid", 110-111), Hz. Peygamber'in bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine işaret ederek, "Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş-şemsü küvvirat (Tekvîr), ize's-semâün fetarat (İnfitâr) ve ize's-semâün şekkat (İnşikāk) sûrelerini okusun" dediği (Tirmizî, "Tefsîr", 81) rivayet edilmiştir (diğer bir rivayet için bk. İNFİTÂR SÛRESİ).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA