Müsellemü’s-Sübût nedir?

Hindistan’ın Bihâr eyaletinde yetişen Hanefî âlimi Muhibbullah b

Müsellemü's̱-s̱übût'un başında usûl-i fıkhın tanımı, mahiyeti, konusu ve amacıyla ilgili bir mukaddime bulunmaktadır. Daha sonra birçok Şâfiî eserinde genellikle fıkıh usulü için gerekli görülen, kelâmî ve lugavî ilkelerle hüküm bahislerini içeren üç bölüm (makale) yer almaktadır. Bunların ilkinde kısaca bazı mantık kavram ve ilkeleri üzerinde durulmakta, ikinci bölümde hâkim, hüküm, mahkûm fîh ve mahkûm aleyh başlıklarından oluşan hüküm teorisine yer verilmekte, üçüncü bölümde fıkıh usulüyle ilgisi bulunan bazı dil meseleleriyle lafzî yorumun temel terim ve kuralları oldukça geniş bir incelemeye tâbi tutulmaktadır. Ardından kitap, sünnet, icmâ ve kıyas delilleri ele alınmakta, bunlarla ilgili giriş kısmında şer'u men kablenâ, istihsân ve istishâbın bu ana delillerin kapsamında olduğuna dikkat çekilmektedir. Kitapla ilgili bölümde Kur'ân-ı Kerîm'in tanımı, te'vil, icmâl, beyan ve nesih konuları; sünnet bölümünde peygamberlerin mâsumiyeti, haber çeşitleri, bunların bilgi değerleri ve ağırlıklı olarak ahad haberlerle ilgili meseleler, Resûl-i Ekrem'in fiilleri, şer'u men kablenâ ve sahâbî kavli konuları ele alınmaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde icmâ ve kıyas delillerinin incelenmesinden sonra eser ictihad ve taklidle ilgili tartışmalara ayrılan hâtime ile nihayete ermektedir. Kitabın planı göz önüne alındığında Bihârî'nin Muzafferüddin İbnü's-Sââtî'nin el-Bedîʿ, Sadrüşşerîa el-Mahbûbî'nin Tenḳīḥu'l-uṣûl ve İbnü'l-Hümâm'ın et-Taḥrîr adlı eserlerinde yaptıkları gibi Hanefî ve Şâfiî usullerindeki konu tasnif geleneklerini birleştirdiği söylenebilir.

Bihârî, özellikle mantık ilmine dair tartışmalar sırasında kendisinin Süllemü'l-ʿulûm adlı eserine atıflarda bulunmuş (meselâ bk. I, 14, 17), ayrıca felsefe ve mantıkla ilgili konularda İbn Sînâ'nın eş-Şifâʾ ve el-İşârât ve't-tenbîhât (I, 19, 33, 59), kelâmla ilgili konularda Adudüddin el-Îcî'nin el-Mevâḳıf'ından (I, 46) yararlanmıştır. Müsellemü's̱-s̱übût'un en çok atıfta bulunduğu kaynaklar arasında Serahsî'nin ve Pezdevî'nin Uṣûl adlı eserleri, Gazzâlî'nin el-Müstaṣfâ'sı, Fahreddin er-Râzî'nin el-Maḥṣûl'ü, İbnü'l-Hâcib'in el-Muḫtaṣar'ı, Adudüddin el-Îcî'nin Şerḥu Muḫtaṣari'l-Müntehâ'sı, Alâeddin el-Haskefî'nin İfâḍatü'l-envâr'ı, Kādî Beyzâvî'nin Minhâcü'l-vüṣûl'ü ve İbnü'l-Hümâm'ın et-Taḥrîr'i yer almaktadır. Eserde felsefî ve kelâmî konularda Mu'tezile, Eş'ariyye, İmâmiyye, Kerrâmiyye, Cehmiyye ve Cebriyye gibi fırkalar yanında İslâm muhiti dışındaki Berâhime (Brahmanlar) ve Sümeniyye (Budistler) gibi inanç gruplarının görüşlerine de temas edilmiştir.

İbnü's-Sââtî ve İbnü'l-Hümâm'ın adı geçen eserlerinde olduğu gibi Bihârî de Hanefî görüşlerinin tartışmalı olduğu durumlarda konuyu Şâfiî ve diğer Ehl-i sünnet âlimlerinin yaklaşımlarıyla uyumlu bir şekilde ele alan bir üslûp kullanmaya çalışır; bu açıdan Müsellemü's̱-s̱übût klasik sonrası Hanefî usul eserlerinin tipik özelliklerini taşımaktadır. Hanefî (fukaha) ve Şâfiî (mütekellimîn) metotlarını birleştirme ve fıkıh usulünün inceliklerine inme açısından son dönemin en başarılı usul eserlerinden sayılan Müsellemü's̱-s̱übût'ta Bihârî'nin fıkıh ve usulü yanında mantık, kelâm ve Arap diliyle ilgili konulardaki birikimini yansıtan tenkit ve tercihlerde bulunduğu ve karşı görüşler ortaya koyduğu, bunu yaparken de kanaatlerini delillendirmeye özen gösterdiği görülmektedir.

Molla Nizâmeddin tarafından oluşturulan ve Nizâmî (Nizâmiye) adıyla Hint alt kıtası medreselerinin hemen tamamında uygulanan ders programında Müsellemü's̱-s̱übût fıkıh usulünde okutulacak kitaplar arasında yer almış, daha sonraki dönemlerde de eser bu özelliğini korumuştur (Kaur, s. 110-111, 117, 118, 123, 129). Eserin Mısır'da da ilgi gördüğü ve ders kitabı olarak okutulduğu kaydedilmektedir (Zübeyd Ahmed, IV/2 [1953], s. 25). Müsellemü's̱-s̱übût'un değişik yerlerde baskıları yapılmıştır (Leknev 1263; Aligarh 1297; Aymara 1297; Delhi 1311; Kahire 1322, 1324, 1326; İbnü'l-Hâcib'in el-Muḫtaṣar'ı ve Beyzâvî'nin Minhâcü'l-vüṣûl'ü ile birlikte Kanpûr 1949; Beyrut 1423/2002 Fevâtiḥu'r-raḥamût ile birlikte).

Kitap üzerinde en önemli çalışmayı Bahrülulûm el-Leknevî yapmıştır. Müsellemü's̱-s̱übût kısa ve özlü ifadeler içeren bir kitap olduğundan Bahrülulûm'un ibarelere açıklık getiren ve metindeki konuların daha iyi anlaşılması açısından önemli bilgiler içeren Fevâtiḥu'r-raḥamût bi-şerḥi Müsellemi's̱-s̱übût adlı şerhi (Leknev 1878; Gazzâlî'nin el-Müstaṣfâ'sının kenarında, Bulak 1322, 1324) bu eserden yararlanmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak özelliği taşır (ayrıca bk. BİHÂRÎ; BAHRÜLULÛM el-LEKNEVÎ).

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA