5 günlük hava durumu
6 Mart 2012 Salı

10 başlıkta

  • yeni haber
  • Giriş Saati: 06.03.2012  10:28
    Güncelleme : 06.03.2012  10:30

Yasa son dönemeçte, yakında yıkım başlayacak. Ancak yasanın tam anlaşılmaması vatandaşı tedirgin ediyor.

Ülke genelinde 10 milyon konutun yıkılmasını kolaylaştıracak olan yasa taslağı tamamlanıp Meclis İnceleme Komisyonu'na ulaştırıldı. Komisyon incelemelerini tamamladıktan sonra tasarıyı milletvekillerinin onayını almak için meclise gönderecek. Tasarının meclisin onayını almasından sonra ülke genelinde önceden tespitleri yapılmış risk arz eden binaların yıkımı ve güçlendirilmesi için start verilecek.

Yasa tasarısı olası bir depremde yaşanacak ciddi can kayıplarını engellemeye yönelik olduğundan geç kalınmış önemli bir tasarı olarak görünüyor. Bu yönde atılan adımların sonuna kadar arkasında duran hükümet ise oy kaybetmek uğruna dahi olsa yasayı hayata geçirmek için yılmadan çaba sarf edecek gibi görünüyor. Yasaya muhalif partilerden iş dünyasına bir çok kesimden de destek veriliyor.

Ancak yasanın iyi anlaşılamamasından ötürü vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanıyor. Yasanın detaylarının tam olarak belli olmamasından ve ortada kulaktan kulağa yayılan bazı söylemler vatandaşı 'Evim elimden alınacak', 'evsiz kalacağım' korkusu içine sürüklüyor.

Ancak yasa sanıldığı gibi kimseyi evsiz bırakmak için çıkartılmıyor. Korkulanın aksine dayanıksız ve sağlıksız konutlarda yaşayan vatandaşların, günümüz standartları ile yapılmış dayanıklı ve sağlam konutlarda hayatlarını daha güvenilir bir şekilde devam ettirebilmesinin sağlanması için çıkartılıyor.

Yasa ile birlikte tespit edilecek kaçak yapılar yıkılarak mal sahiplerine enkaz bedeli ödenecekken, TOKİ konutlarından 20 yıl vade ile uygun fiyat ve ödeme koşulları ile konut sahibi olmaları sağlanacak. Onun dışında dayanıksız tapulu binaların yıkımında ise binalar yıkıldıktan sonra arazi üzerindeki tasarruf hakkı bina sahiplerinin olacak. Maddi durumu iyi olan bina sahipleri isterlerse yine kendilerine sağlanacak uzun vadeli uygun ödeme koşullu krediler ile arsalarına bina inşa edebilecekken, isterlerse de müteahhitler ile anlaşıp bina yaptırabilecek veya satabilecek.

Dönüşümde belediyelere de büyük görevler düşüyor. Belediyeler dayanıksız konutların yer aldığı bölgeleri tespit ederek, buralara proje geliştirip, ona göre imar arttırabilecek. Binaların tek tek dönüşmesi yerine belli alanlar içerisinde hazırlanan projeler çerçevesinde toplu bir şekilde dönüşmesi hem ev sahiplerinin yararına olacakken, hem de sosyal alanları bol nitelikli konutların yapılmasına imkan sağlayacak.#Sayfa#

Bundan önce yıkılması gereken ancak mülk sahipleri tarafından çoğunluk oluşamadığı için yıkılamayan veya her hangi bir tasarrufta bulunulamayan konutların bu sorunu da kökten çözülmüş olacak.

TOPLAYICILARA DİKKAT!

Yasa öncesinde toplayıcılar da harekete geçti. Hazırlanan taslağın tam olarak anlaşılamamasından ötürü tedirginlik yaşayan ev sahiplerinin bu zaafından yararlanarak, ''Yasa çıkınca evsiz kalacaksınız, evleriniz ellerinizden alınacak'' gibi söylemlerle korkutan toplayıcılar değerlerinin altında bir fiyatla vatandaşların konutlarını satın alarak, bölgede iş yapan müteahhitlerle anlaşarak proje geliştiriyor.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutu ilgilendiren yasa sonrası ev sahiplerini nelerin beklediğini ve yasanın nasıl uygulanacağını Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak'a haber7.com okuyucuları için 10 başlık altında sorduk.

1- Halk arasında ' Yasası' olarak bilinen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki Kanun Taslağı yasalaştığında öncelikli hangi binalar yıkılacak?

Çıkartılacak kanun, âfet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemede bulunulmasına dair her türlü iş ve işlemi ve bunlara ilişkin usûl ve esasları belirliyecek.

Yani amaç depreme dayanıksız, içinde oturulamayacak durumda olan riskli binaları yıkmak sağlıklı kentler yaratmak olacak.

Öncelikli yıkımı yapılacak alanlar kentin çöküntü alanları diye tabir edilen depreme dayanıksız, sağlıksız binaların oldugu, sosyo kulturel açıdan önem tasıyan ve olası depremde maddı manevı kayıpların olacağı yerler olacak.

Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilebilmesi için belediyenin talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca karar alınması gerekli.

Bu yasa çıktığında öncelikli olarak kentsel dönüşüm yapılacak bölgeler ve semtler belirlenecek. Bunun için belediyelerle el ele bir çalışma yapan devlet yıkılması öncelikli bölge ve semtleri bu şekilde saptayacak.

Riskli binaların tespitinde uzman bir ekip çalışacak. Uzman ekip tespit çalışmalarında özel cihazlar da kullanarak binanızın depreme karşı dayanıklı mı dayanıksız mı olduğunu rapor edecek ve uzmanlar tarafından hazırlanacak bu rapor risk analizinizi oluşturacak. Yasa ile beraber dönüştürülecek alanların tespitinin yanında belediyelerde yıkılması gereken binaları tespit edecek.#Sayfa#

2- Binaların yıkımı nasıl gerçekleştirilecek?

Riskli yapılar, Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından tesbit edilerek bakanlığa bildirilecek. Bu tespit büyükşehirlerde, büyükşehir belediyesince bizzat veya ilçe belediyeleri aracılığıyla yapılacak veya yaptırılacak.

Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek TOKİ'den ve yerel idarelerden isteyebilecek. Verilen süre içinde bu tespitler yapılamadığı takdirde, bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak.

Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikle oradaki ev sahipleri ile anlaşma yoluna gidilmesi esas alınacak. Yıkım başlamadan önce riskli yapıların yıktırılması için bu yapıların sahiplerine 30 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu sürenin ise uygulamada 3 ay olarak verileceği konuşuluyor.

Verilecek süre içerisinde ev sahibi tarafından yıktırma gerçekleşmezse ikinci bir ek süre verilecek. Bu ek süre için ise 1 ay olacağı konuşuluyor. Verilen tüm sürelere rağmen yapı sahibi yıktırma işlemini yapmamışsa, bu işlem TOKİ ve Belediyeler aracılığı ile yapılacak.

Yıkım konusu tasarı da oldukça açık. Basında çıkan açıklamalara bakıldığında da vatandaşa bu konuda insiyatif verilmeyeceğini söyleyebiliriz.

3-Binasının yıkılmasını istemeyen mal sahiplerinin durumu ne olacak?

Tasarıya göre yapılan devir işlemleri ile kamulaştırmaya dair ihtilâflar hakkındaki dava ve takipler sadece bedele ilişkin olarak, riskli alan ve riskli yapı tespitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek.

Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.

Yasaya göre vatandaşa mahkeme yolu açık görünüyor.. Ancak bu davalar sadece yapının değeri ile ilgili olabilecek ve yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek .#Sayfa#

4-Binanın yıkılmasında çoğunluk aranacak mı?

Tasarıya göre üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın ilgili bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce re'sen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunulacak veya ev sahipleri ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek ev sahiplerinin adına payları oranında tescil edilecek.

Bu taşınmazların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından re'sen yapılacak veya yaptırılacak.

Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek

Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, bakanlık tarafından rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usûlü ile satılabilecek.

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilerek, rayiç bedeli de bakanlık tarafından ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re'sen tescil edilecek ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılacak. Bakanlık tarafından uygun görülenler ise TOKİ'ye veya İdare'ye devredilebilecek. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılacak.

5-2/3 Çoğunluk oluşmaz ise ne olacak?

Tasarıyı okuduğumuzda arsa hissedarları aralarında çoğunluğu sağlayamazlarsa acil kamulaştırma yapılabileceğini görmekteyiz. Bu durumda Bakanlık ya da TOKİ acil kamulaştırma yapılabilecek.

Tasarıya göre üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilecek.

Bu kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3.üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılacak. Tapuda mülkiyet hânesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyum tâyin edilmiş, ihtilâflı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve sınırlı aynî hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırılma işlemleri aynı madde hükümlerine tâbi olacak.

Bakanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son sahibe göre işlem yapmaya yetkili olacak. Tapuda kayıtlı mâlikin ölü olması hâlinde, Bakanlık, TOKİ ve İdare, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyor ise tapu sicilinde idarî müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilecek. Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanzim edilecek ve tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın re'sen tapu siciline işlenmesi sağlanacak.#Sayfa#

6-Hisseli arsa tapusuna dönen hissedarların yerlerinin değer tespit çalışmaları nasıl yapılacak?

Anlaşmaya yanaşmayan hisse sahiplerinin yerlerinin satışı için öncelikle diğer hissedarlara satılması yönünde açık artırma yapılacak. Açık artırmada satılmadığında ise rayiç bedel üzerinden söz konusu hisseler hazine adına tescil edilecek. Değer tespit çalışmalarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı değerleme uzmanlarınca belirlenecek değer esas alınacak.

7-Tapu Tahsis Belgeli yerlerin durumu ne olacak?

Kentsel dönüşüm alanlarının büyük kısmı hazine ya da vakıf arazisi. Tapusu kamuya ait yerler olan buralara 1984 yılında çıkarılan imar affı kanunu ile Tapu Tahsis Belgesi verilmişti. Tapu tahsis belgesi tapu yerine geçmiyor ancak mevcut gecekonduyu ya da binayı koruyor. Bugüne kadar yıkılamayan ve tapusu olmayan bu gibi yerler şehrin göbeğinde oldukça fazla. Bu yasa ile beraber tapu tahsis belgeli olan yerlerde çözüme kavuşmuş olacak.

8-Binası yıkılacak vatandaşa devlet nasıl yardım yapacak?

Tasarıda anlaşma ile tahliye edilen yapıların mâliklerine veya mâlik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılabilecek.

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine ve mâlik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bu yapılarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa, veya dönüşüm gelirlerinden kredi veya mülkiyet ile sınırlı aynî hak sağlayan, usûl ve esasları Bakanlık tarafından belirlenen konut sertifikası verilebilecek.

Yoksul veya dar gelirli olarak kabûl edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usûl ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilecek.

Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde bakanlık tarafından dönüşüm gelirlerinden güçlendirme kredisi verilecek.#Sayfa#

9-Dönüşümü yapılan alanda imar uygulaması nasıl olacak?

Tasarıya göre "Kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, yenileme alanı sınırları içerisinde toplu yapı olarak sınırları imar ve parselasyon plânlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine belediye veya il özel idaresi ve diğer ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimarî projelere uygun olarak 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun toplu yapıya ilişkin hükümlerine göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilecek

Belediyeler ve il özel idareleri; bu alanlar içerisindeki parsel sahiplerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin alanları kullanma ve yararlanma şartları ile masraflarına katılma usûllerine ilişkin işletme projeleri hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtilmesini isteyebileceği gibi, hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesis veya parselâsyon plânları yapılmak suretiyle Kat Mülkiyeti 634 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde belirtilen belgeleri toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlayıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilân edilmesinden ve kesinleşmesinden sonra kat mülkiyeti ve kat irtifakını re'sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkili olacak.

10- Kentsel dönüşümde hayata geçirilmek istenen asıl amaç...

' Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki Kanun Taslağı yasalaştığında öncelik belirlenecek alanlardaki arsaların birleştirilmesi olacak. Sadece riskli binaların yıkılması değil, binaların yıkımından sonra elde edilecek arsaların yoğrularak yeni ve sağlıklı kentlerin yaratılmasıdır. Sağlıklı kentler ise parkların, otoparkların, okul ulaşım v.s. gibi olmazsa olmazlar ile mümkün olacak.

Kaynak: Haber 7

Etiketler :

kalan karakter 460

Gariban vatandaş Gariban vatandaş

milli emlakı durdurun o zaman , insanlardan neden hala toprak kirası alıyorlar yaktınız gene milleti yaktınız !, verin ozaman içinde oturanlara tapuyu , tapuyu neden vermiyorsunuz adam parasınıda ödeyecek ama tapu yok tapular verilmeden millete tekmeyi basıp TOKI YE paketleyecekler işte adalet bu !. Milletin ocagını yakacaklar gene aman allahım !.Aç kurt gibi bekleyen müteahhit'lere de gün doğacak
Burda hem mütaehhit hemde TOKI kazanacak olan garibana

Aynı Görüşte misiniz?
evet43
hayır5
cevapla 06.03.2012 11:45
eray demir eray demir

uzun zamandır bu kentsel döunusumun takpcısyım,bu son cıkan tasarrı bır cok kısı hayırlısı olsun dıyor ama .malesef bu tam tersı hayırsız olacak,mal sahıbıne hak tanımıyolar,tokı evlerının degerını neye göre verecek onu acıklamaktan kacınıyor .sureklı söyledıklerı sey evlerını alıcaz yerıne ev verıcez onları borclandırıcaz 12 ay vade yada daha uzun,e be kardesım sız ınsanları aptalmı sanıyorsunuz adamın zaten evı var neden sana verıp borclansın,mert olun

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır2
cevapla 16.03.2012 21:43
ömer özçelik ömer özçelik

40 yıllık 5 katlı bir binada 15 aile oturuyoruz,binamızı yenileştirmek istiyoruz, 2.07 olan imar durumu 2.50 ye çıkarılırsa bizler aynı büyüklükteki dairelerimize kavuştuğumuz gibi mütahitte bizlere verdiği daireler dışında,kendiside kar edeceğinden biz ve bizim gibi eski yapıların tümü 3-2 çoğunlukla yenileşecek erenköy ilçesinden tüm eski bina sahiplerinin isteği 3-2 çoğunluk ve 2.50 imar verilmesi teşekkürler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır6
cevapla 12.03.2012 13:36
ali veli ali veli

biz 3 bina 3 donum arazi icin anlastik ancak malum 54 daire toplam icin bir muteahit en az 74 daire yaparsam kurtarir diyor hali olarak , yani kat hakki 5 olan bir bakirkoyde , kat hakki atiyorum 7 kata cikarilmaz ise hangi bina hangi muteahitle anlasabilecek once kat hakki cikarin ki millette muteahitlerle anlasabilsin ...yoksa su an konusmalar vesaire bos gbi yada bunu devlet ve belediyeler bolgeler icin saglasin dogru muteahidi bulsun
saygilar

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 06.03.2012 15:07
sedat sedat

depreme dayanıklı ama kaçak yapılarda yıkım söz konusu olacakmı

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır3
cevapla 23.06.2012 17:04
deniz balaban deniz balaban

bizde 2.50 ne zaman çıkacağını bekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 28.03.2012 13:42

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

Turkcell Vivacom'a teklif verecek
Altında şok düşüş
Paradaki çift çizgi ne anlama geliyor?
Zorlu'ya 14 ülkeden davet
İzmir'in VOB direnişi
Türk uçağı Mercedes'ten ucuz olacak
Türkiye yumuşak inişi başaracak
Bir tavuk parçasına 8 bin dolar
Yunanistan adaları gözden çıkardı
Kredi kartında tüketicinin yeni kozu
İşte memura ödenecek toplu para
Bir devir kapanıyor
Gelir testinde ilginç sorular
Arap Baharı'nın faturası 800 milyon $
Dolar çıkışta
Borsa güne artışla başladı
İsrail Avrupa'ya bağlanıyor
Markaların Senfonisi "Markafoni"
Osmanlı torunu yine 1 numara
Enflasyon düşüşe geçti
6.5 milyon kart nakite kapalı
Yanmayan kabloyla gökdelenlere girdi
Çalık Holding, 200 milyon $'lık bono itfasını tamamladı
Ziraat'ın net kârı 2.1 milyar
İMKB'de hedef en az 1000 şirket
Sabiha Gökçen'de 'Açık Kapı' uygulaması
Döviz düştü, Sinpaş GYO kazandırdı
Niğbaş İMKB'de gong çaldı
Çin, büyümesini yüzde 7.5'e çekti
Akfen 3. köprü ve havaalanına odaklandı
Kur savaşlarında Asya cephesi açıldı
Fener tahvili yok sattı
Servetini Türk bilimine adadı
En değerli markada 3 Türk
İş Girişim sağlık yatırımına devam ediyor
Eşi vefat eden kadına maaş müjdesi
Ankara'nın metro araçları Çin'den
Ziraat'in karı 2,1 milyar lira
Borsa yatırımcısını arıyor
İstanbul'un ulaşımına 3.5 milyar euro
BIST 100 (2014/09/22)
BIST 100 76869,89
Değişim oranı % -0,07
Hacim-milyon TL 2657194112
Yükselen hisse 213
Düşen hisse 365
Değişmeyen hisse 265
BIST 100 DEĞİŞİM GRAFİĞİ
2014/09/22
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU
USD % 1,13 1025 TL
EURO % 0,14 1004 TL
BIST % -2,65 973,45 TL
DÖVİZ
Döviz Alış Satış
ABD Doları 2,244 2,245
EURO 2,879 2,88
İngiliz Sterlini 3,664 3,681
İsviçe Frangı 2,378 2,392
Japon Yeni 2,053 2,066
PARİTELER
Döviz Parite
Euro / USD 1,2829
Sterlin / USD 1,6396
USD / Japon Yeni 1,0866
USD / İsviçre Frangı 0,9385
DÜNYA BORSALARI
Borsa Son Değer %Değişim
T300 Comp. Toronto 15265,35 0
Nikkei 225 16303,49 1,47
Hang Seng HK 24306,16 0,57
Argentina MERVAL 11580,91 0,39
Athens Composite Index 1148,64 3,67
Bovespa, Sao Paulo 57788,70 -1
DJ Transport 8633,83 -0,49
Straits Times 3177,06 -1,03
Bombay SENSEX 27090,42 -0,08
Seoul Composite 1996,96 -0,74
HİSSELER
Sembol (ör: "ISCTR")
ARA
YÜKSELEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
KSTUR 41,25 21,15
TUCLK 2,75 17,02
HATEK 3,59 12,54
FLAP 1,68 9,80
DÜŞEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
VANGD 5,35 -10,54
EKIZ 0,71 -10,13
GENYH 22,05 -9,63
AVTUR 2,65 -8,30
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Hisse Hacim
GARAN 8,26
HALKB 14,65
VAKBN 4,48
ISCTR 5,30
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol