5 günlük hava durumu
26 Aralık 2011 Pazartesi

Araç sahipleri kaç TL verecek?

  • yeni haber
  • AA
  • Giriş Saati: 26.12.2011  09:16
    Güncelleme : 26.12.2011  12:42

1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere ler yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (), 2012 yılında yüzde 10,26 artacak.

Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar si Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek.

Yeni vergi tutarları

Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler
(1-3 YAŞ GRUBU)
Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı
(cm3) (TL)
--------------------- -------------------
1300 cm3 ve aşağısı 480
1301-1600 cm3'e kadar 768
1601-1800 cm3'e kadar 1.352
1801-2000 cm3'e kadar 2.129
2001-2500 cm3'e kadar 3.194
2501-3000 cm3'e kadar 4.452
3001-3500 cm3'e kadar 6.780
3501-4000 cm3'e kadar 10.658
4001 cm3 ve üstü 17.443

Motosikletler
100-250 cm3'e kadar 92
251-650 cm3'e kadar 189
651-1200 cm3'e kadar 480
1201 cm3 ve yukarısı 1.159
(1-6 YAŞ GRUBU)
Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı
azami toplam ağırlık (TL)
--------------------------- -------------------

Minibüs 576
Panelvan ve motorlu karavan
1900 cm3 ve aşağısı 768
1901 cm3 ve üstü 1.159
Otobüs ve benzerleri
(Oturma yeri)
25 kişiye kadar 1.449
26-35 kişiye kadar 1.739
36-45 kişiye kadar 1.935
46 kişi ve yukarısı 2.320

Kamyonet, kamyon, çekici v.b
1.500 kg'a kadar 518
1.501-3.500 kg'a kadar 1.043
3.501-5.000 kg'a kadar 1.565
5.001-10.000 kg'a kadar 1.739
10.001-20.000 kg'a kadar 2.088
20.001 kg ve üstü 2.612

Uçak ve helikopterler: (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç)
(1-3 YAŞ)
Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı
(TL)
--------------------- -------------------
1.150 kg'ye kadar 9.688
1.151-1.800 kg'ye kadar 14.535
1.801-3.000 kg'ye kadar 19.380
3.001-5.000 kg'ye kadar 24.228
5.001-10.000 kg'ye kadar 29.074
10.001-20.000 kg'ye kadar 33.920
20.001 kg ve üstü 38.766

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10,26 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130 bin 589 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261 bin 336 lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak.

Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:

Matrah Verginin Oranı (Yüzde)
Veraset yoluyla intikaller İvazsız intikaller
---------------------------- -------------------------- ------------------
İlk 180.000 TL için 1 10
Sonraki 400.000 TL için 3 15
Sonraki 880.000 TL için 5 20
Sonraki 1.700.000 TL için 7 25
Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan
bölümü için 10 30

Emlak vergisi

Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,26 oranında artırıldı.

Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2012 yılında bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 10,26 oranında artacak.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.535,71 lira, azami 1.637,67 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 1.015,06 lira ile 1.095,15 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 673,57 lira ile 741,99 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 454,38 lira ile 505,35 lira arasında değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 187,14 lira, azami bedel de 227,91 lira olacak.

Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.586,69 lira, birinci sınıf inşaatlarda 1.055,11 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 707,78 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 479,87 lira, basit binalarda ise 207,53 lira olarak uygulanacak.

Vergi cezaları da zamlanacak

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi cezaları, 1 Ocak 2012'den itibaren yeniden değerleme oranında artacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2012'den itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak had ve miktarlar şöyle:

HAD VE CEZALAR 2012'DE UYGULANACAK
MİKTAR (TL)
-------------------------------------------------- -------------------
Tahakkuktan vazgeçme 20,00
Bilanço esasına göre defter tutma hadleri
-Yıllık alış tutarı 140.000,00
-Yıllık satış tutarı 190.000,00
-Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000,00
-İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000,00
Fatura kullanma mecburiyeti 770,00
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,00
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 770,00

En az ceza haddi
-Damga vergisinde 8,80
-Diğer vergilerde 18,00
Usulsüzlük cezaları

1. derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri 105,00
-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 66,00
-İkinci sınıf tüccarlar 33,00
-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16,00
-Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80
-Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00

2. derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri 58,00
-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 33,00
-İkinci sınıf tüccarlar 16,00
-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,80
-Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,00
-Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 180,00
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000,00
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00
-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için 8.800,00
-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 88.000,00
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 180,00
-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.000,00
-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar 220,00
-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 660,00
-Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve zamanlarda yerine getirmeyenler 880,00
-Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660,00

Bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine uymayanlar için
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 1.170,00
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler 580,00
-Bunların dışında kalanlar 280,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 880.000,00

Etiketler : ,

kalan karakter 460

HARAM ZIKKIM OLSUN HARAM ZIKKIM OLSUN

BU KADAR VERGİLER ZULÜMDUR.HARAM OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet47
hayır7
cevapla 26.12.2011 16:55
ismail ismail

milletvekili maaşlarına kaynak lazım tabi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet42
hayır8
cevapla 26.12.2011 14:50
aydeniz33 aydeniz33 // İÇEL

Ne hikmetse, Emekli maaşlarına zam
yapılacağında enflasyon düşük, vergilere
zam yapılacağında ise hep yüksek
gösteriliyor. Halbuki, Elektrik ve doğal
gaza henüz 2 ay kadar önce %10 ve %15
oranında zam yapılmış, akaryakıt, mutfak
tüpü ve Et fiatlarında ise zaten dünya
rekoru bizde!..

Aynı Görüşte misiniz?
evet46
hayır3
cevapla 26.12.2011 13:57
erol erol

devletimizin masallahı var fiorinonun neresi ticari arkadas allah askına bagaja 2 kasa sığmıyor kalmıs kamyon sınıfına sokmus aracı ayıp ya eyy devlet liderleri bugün kafanızı yastığa koyduğunuzda aceba neyin zamını yapmayı planlıyonuz hak ettiğiniz helal olsun fazlası zehir zıkkım olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 07.01.2013 10:29
nuriş nuriş

zehir olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 17.11.2012 08:27

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

Amerikan kahve devi İstanbul'da
Büyüme tahminleri aşacak
Kapasite kullanımı azaldı
Brezilya İngiltere'yi solladı
Çinliler ibrede 500 km'yi gördü
Doları aradan çıkarıyorlar
Eleman alacak şirketler
Azerbaycan'la tarihi anlaşma
Deprem sigortasına zam geldi
Borsa yükseldi
Rumların 7 trilyon dolarlık oyunu bozuldu
Cep telefonu olan kesin okusun
Türkler Londra'da daire topluyor
'Zarar planlıydı final iyi olacak'
Her yerde o adamlar
Ford'dan milyar dolarlık yatırım
Numil Türkiye'ye fabrika kuracak
Electro World en hızlı Türkiye'de büyüdü
Bir de 'raca'mız oluyor
"Suudiler'e emlak kapısını ocakta açacağız"
3 milyon hastanın 124 milyon borcu silindi
İşadamlarına 200 bin dolarlık teşvik verilecek
Hastaneler borçları siliyor
Bir milyonluk gelir kapısı
İki ülkeyle daha vizeler kalkıyor
Sigortalıya müjde
Zenginlik hayali kabus olmasın
Faturalar yüzde 40 azalacak
'Çek'ten hapse son!
Şahenk steak kral
Mağazalarda yılbaşı coşkusu
Çırağan'dan Van'a uzanan kareler
Savunma sanayicileri resmen ihracatçı
Dumankaya'nın iki yeni Adres projesi satışta
Yerli tabletin sadece camı ithal
Yeşil kartlılar dikkat!
'Trans Anadolu' bu hafta imzalanıyor
Park Village'de 525 bin dolara müstakil yaşam
Bakandan partililere Twitter tavsiyesi
Rumlara Rus dopingi
BIST 100 (2014/09/19)
BIST 100 76921,94
Değişim oranı % -0,74
Hacim-milyon TL 2965001167
Yükselen hisse 263
Düşen hisse 314
Değişmeyen hisse 266
BIST 100 DEĞİŞİM GRAFİĞİ
2014/09/19
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU
USD % 1,87 1041 TL
EURO % 0,95 1027 TL
BIST % -3,3 966,96 TL
DÖVİZ
Döviz Alış Satış
ABD Doları 2,236 2,237
EURO 2,869 2,87
İngiliz Sterlini 3,64 3,656
İsviçe Frangı 2,369 2,382
Japon Yeni 2,041 2,055
PARİTELER
Döviz Parite
Euro / USD 1,283
Sterlin / USD 1,6343
USD / Japon Yeni 1,0886
USD / İsviçre Frangı 0,9391
DÜNYA BORSALARI
Borsa Son Değer %Değişim
T300 Comp. Toronto 15465,54 0
Bombay SENSEX 27112,21 1,81
Nikkei 225 16085,80 1,24
DAX Future 9794,50 1,29
DJ Industrial 17265,99 0,64
Bovespa, Sao Paulo 58374,48 -1,24
Hang Seng HK 24168,72 -0,85
Straits Times 3177,06 -1,03
Athens Composite Index 1107,98 -2,11
Seoul Composite 1996,96 -0,74
HİSSELER
Sembol (ör: "ISCTR")
ARA
YÜKSELEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
KSTUR 34,05 19,47
SELGD 0,38 11,76
EGCYH 0,73 8,96
ASCEL 4,55 8,33
DÜŞEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
AVGYO 0,83 -8,79
MERIT 5,20 -8,45
HURGZ 0,56 -8,20
RTALB 8,28 -6,76
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Hisse Hacim
GARAN 8,11
VAKBN 4,46
HALKB 14,55
AKBNK 7,62
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol