Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şans oyunlarında yeni dönem

Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının özelleştirme ihalesine çıkılması için beklenen yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 25.10.2013 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2013 14:25
Şans oyunlarını planlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere Milli Piyango Genel Müdürlüğü İdaresi tarafından verilen lisansın süresi Bakanlar Kurulu kararında yer alan süre olacak. Lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alacak. Lisans sahibinin şans oyunları ile ilgili reklam, tanıtım, sponsorluk, promosyon ve halkla ilişkiler gibi pazarlama faaliyetlerinde oyun bağımlılığını teşvik etmesi yasak olacak. Satış birimleri ile imzalanacak sözleşmelerle, kişilere borç mukabili bilet satışında bulunmak, oyun bağımlısı olduğunu düşündüğü veya bundan şüphelenmek için makul nedenleri bulunduğu bir kişiye bilet satmaya devam etmek gibi fiiller yasaklanacak.

Maliye Bakanlığı'nın Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı. Yönetmelik ile lisans süresi "Faaliyete geçiş tarihinden başlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, şartnameler ve lisans sözleşmesinde yer alan süre" olarak yeniden düzenlendi. Operatör tanımı, "Şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi veya benzer işler konusundaki operasyonları eya bu operasyonların üzerinden gerçekleştirildiği şans oyunları sisteminin kurulumu veya kurdurulması, işletimi veya işlettirilmesi faaliyetlerini yürüten ve yöneten tüzel kişileri veya bu tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, bu tüzel kişilerin kontrol ettiği veya bu tüzel kişilerle birlikte kontrol edilen diğer tüzel kişiler" olarak ifade edilirken, ortak girişim grubu "İhaleye katılmak üzere içlerinde en az bir tüzel kişinin bulunmak zorunda olduğu birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi veya yatırım fonlarının aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığı" olarak tanımlandı.

LİSANS SÜRESİ BAKANLAR KURULU KARARI'NDA YER ALAN SÜRE OLACAK

Şans oyunlarını planlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere İdare tarafından verilen lisans, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşükkülüne veya 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebilecek. Lisans süresi, Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan süre olacak.

Yönetmelik ile lisans verilecek tüzel kişilikler ve lisans sahibine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Lisans verilecek tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olması, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması gerekecek.

Doğrudan yüzde 10 veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim veya temsil ile yetkili yöneticilerin müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması zorunlu olacak. Ayrıca, sözkonusu kişilerde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtik'p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmaması şartı aranacak.

Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim veya temsil ile yetkili yöneticilerinde ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim veya temsil ile yetkili yönetici olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması şartı zorunlu olacak.

İZİNSİZ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremeyecek. Belirlenen oran ve üzerindeki pay edinimleri ile devirlerinde, devralacak ortağın anılan bendin alt bentlerinde sayılan nitelikleri taşıması gerecek. İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dahil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz olacak. Faaliyete geçiş tarihinden itibaren asgari iki yıl süreyle belirlenen şartları haiz ortağın anonim şirketteki hisse oranının muhafaza edilmesi zorunlu olup belirtilen süre içinde bu ortağın payının devri ancak aynı şartları haiz yeni bir ortağın İdare tarafından onaylanması halinde mümkün olacak.

LİSANS SAHİBİ, BAKANLAR KURULU'NUN BELİRLEDİĞİ ORANDA HASILATTAN VE DİĞER GELİRLERDEN PAY ALACAK

Yönetmelik ile değerleme ve ihale işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alacak. Mevcut uygulamada lisans sahibi, lisans süresince her takvim yılı için elde ettiği hasılattan en fazla yüzde 17, diğer gelirlerinin brüt tutarı üzerinden ise yüzde 20 oranında pay alabiliyordu.

Lisans değeri, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen paylar için günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle değerleme ve ihale işlemlerini yürütmek üzere kurulan komisyon tarafından belirlenecek ve bu değer Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.

İhale, 24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda yer alan pazarlık usulü ile yapılacak.

Yönetmeliğin ihaleye katılıma ilişkin genel hükümlerde değişikliğe gidildi. Buna göre ihaleye katılmayı men eden suçlardan veya bu suçlara iştirakten kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanların doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim veya temsil ile yetkili yöneticisi olduğu tüzel kişiler, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde, Türkiye'de veya yurt dışında lisansa konu şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış tüzel kişilerin ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğu tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamayacak.

ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI İHALEYE TEKLİF VEREBİLECEK

Birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi veya yatırım fonları ortak girişim grubu oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilecek. Ortak girişim grubu ortaklarından en az birisinin tüzel kişi olması zorunlu olacak. Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı gerçek kişilerden veya yatırım fonlarından oluşamayacak.

OPERATÖRLÜK VE DESTEK HİZMETLERİ

Operatörlük hizmeti alınacak tüzel kişiliklerin, doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim veya temsil ile yetkili yöneticilerinin "lisans verilecek tüzel kişilikler ve lisans sahibine ilişkin hükümlerde" belirlenen nitelikleri haiz olması gerekecek. Operatörlük hizmetlerinin lisans sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla verilmeye başlanacağı koşulunun yer alması ve sözleşme süresinin kurulum süresini de kapsayacak ve faaliyete geçiş tarihinden itibaren iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenmesi şartı aranacak.

TEMİNATLAR HACZEDİLEMEYECEK

Alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Yönetmelik ile idari para cezaları ve uygulama usullerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre alternatif dağıtım kanallarının kredi kartıyla ya da kredili hesaptan bilet satışında bulunmasına izin verilmesi, satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının nakdi teminat vermeye mecbur tutulması halinde de lisans sahibine, her bir fiil için, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın aylık ortalamasının yüzde 0.1'ine kadar idari para cezası uygulanacak. Operatörlük ve destek hizmeti verenlerin bu Yönetmelik kapsamında cezaya konu fiil ve davranışlarda bulunması halinde bu fiillere ilişkin idari para cezasını ödeme yükümlülüğü lisans sahibine ait olacak.

OYUN BAĞIMLILARININ VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN OYUNA İŞTİRAKİNİ ÖNLEMEK İÇİN TEDBİR ALACAK

Lisans sahibi, sorumlu oyun anlayışına ve ilkelerine uymakla ve bu kapsamda stratejiler geliştirmekle, oyun bağımlılığının ve 18 yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesi hususlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. İdare tarafından, lisans süresince, bir gün içinde birden fazla çekiliş yapılan oyun türlerine, video oyun terminalleri ile şans oyunlarının oynatıldığı oyun salonlarına izin verilmeyecek.

Lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekan reklamlarının yapıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları dahil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu olacak. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranacak.

Yönetmelik ile "Lisans sahibinin, bireyin aşırı katılımının veya on sekiz yaşından küçüklerin iştirakinin önlenmesi için yeterli kontrollere izin vermeyen şans oyunlarını tertip etmesine İdarece izin verilmez ve lisans sahibinin bu hükme aykırı faaliyetleri İdare tarafından durdurulur" hükmü ise yürürlükten kaldırıldı.

SATIŞ BİRİMİ YETKİSİ VERİLECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MESLEK ODALARINA KAYITLI OLMASI GEREKECEK

Satış birimi yetkisi verilecek gerçek veya tüzel kişiler ile bunlara ait işyerlerinde aranan kriterler lisans sahibi tarafından belirlenerek İdarenin onayına sunulacak. Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekecek.

SATIŞ BİRİMLERİ, OYUN BAĞIMLISINA BİLET SATAMAYACAK

Satış birimleri ile imzalanacak sözleşmelerle, kişilere borç mukabili bilet satışında bulunmak, oyun bağımlısı olduğunu düşündüğü veya bundan şüphelenmek için makul nedenleri bulunduğu bir kişiye bilet satmaya devam etmek gibi fiiller yasaklanacak. Sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı lisans sahibi tarafından denetlenecek.

Lisans sahibinin, satış birimlerinden teminat olarak bankalar nezdinde açılmış mevduat niteliğini haiz hesap rehni veya bankalar tarafından verilen teminat mektubu alması esas olacak. Ancak satış birimleri kendi iradeleri ile nakdi teminat verebilecek. İdare lisans süresince satış birimlerinden alınacak teminat tutarlarına sınırlama getirmeye yetkisi bulunacak.

Şans oyunlarına erişimde alternatif dağıtım kanallarının kullanılması halinde; bireyin oyunlara "oyun bağımlılığı" ve on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin önlenmesinden, iştirakçiler ile abonelere ait kişisel verilerin gizli tutulmasından, iştirakçiler ve aboneler ile şans oyunları sisteminin kötü niyetli girişimlere karşı korunmasından, satış ve ikramiye bedelleriyle ilgili nakit transferi güvenliğinden lisans sahibi sorumlu olacak. İdare, bu konuda yeterli kontrollere izin vermeyen alternatif dağıtım kanalları üzerinden oyunlara erişimi gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurabilecek.

ÇEKİLİŞ DONANIMI VE USULÜ

Çekilişlerde kullanılacak tüm ekipman lisans sahibince periyodik olarak muayene ve teste tabi tutulacak, gerekli onarımları yapılacak.

Lisans sahibinin şans oyunları ile ilgili reklam, tanıtım, sponsorluk, promosyon ve halkla ilişkiler gibi pazarlama faaliyetlerinde oyun bağımlılığını teşvik etmesi yasak olacak.

Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; yüzde 1'inden yüzde 2'sine kadar yaptığı reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının yüzde 25'ine, yüzde 2'sini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının ise yüzde 50'sine tekabül eden tutarı, izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup edemeyecek. Tam ve süresi içinde İdare hesaplarına yatırılmayan tutarlar lisans sözleşmesi hükümlerine göre tahsil edilecek. Bu tutarlar, İdare tarafından münhasıran sağlık, eğitim, spor ve şans oyunlarının yarattığı sorunlarla mücadelede ve benzeri sosyal amaçlı tesis yapımlarında kullanılacak. Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile ilgili olarak satış birimlerinin kullanımına verilen materyaller için yapılan harcamalar bu fıkrada belirtilen sınırlamaya dahil edilmeyecek.

ŞANS OYUNLARINA İŞTİRAK EDEMEYECEKLER

Lisans sahibi ile lisans sahibine operatörlük hizmeti veren tüzel kişilerin doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yönetim veya temsil ile yetkili yöneticileri, bunların eşleri ile çocukları lisans süresince lisansa konu şans oyunlarına iştirak edemeyecekler.

Lisans sahibi, tüm işlemlerinin yıllık olarak denetimini, 26 Eylül 2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına yaptıracak ve düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını en geç otuz gün içinde İdareye verecek.

İdarenin mevcut bayilerinden lisans sahibince hazırlanan sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmek isteyenlere, lisans sahibince belirlenen kriterleri haiz olmaları ve lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden 90 gün içinde lisans sahibine yazılı olarak başvuruda bulunmaları koşuluyla, bayilik verilmesinde öncelik tanınacak. Bu hüküm uyarınca lisans sahibi ile sözleşme imzalayan İdarenin mevcut bayileri hakkında, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla, faaliyete geçiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle "Lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mek'n reklamlarının yapıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları d'hil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu olacak. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranır" hükmü uygulanmayacak. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans oyunlarında yeni dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN