Sabah memurlar: Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü mezunu olanlar dikkat!

Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü mezunu olan memurun mezun olduğu fakültenin müzik ve sahne sanatları fakültesine dönüştürüldüğünden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendi gereğince memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi mümkün mü? Sabah memurlar sorularınızı cevaplıyor

Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:51
Sabah memurlar: Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü mezunu olanlar dikkat!

Soru: Bandocu olarak görev yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu olan memurun mezun olduğu fakültenin müzik ve sahne sanatları fakültesine dönüştürüldüğünden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendi gereğince memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi mümkün mü?

Anayasamızın "Genel ilkeler" başlıklı 128 inci maddesinde; "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir…" hükmüne yer verilerek, memurların hak ve yükümlülüklerinin, görev ve yetkilerinin, niteliklerinin, atanmalarının ve her türlü özlük işlerinin kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir. Diğer yandan, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendinde; "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, … eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmek suretiyle mezkur maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanların, Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi ifade edilmiştir. Öte yandan, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Lisans düzeyinde öğretim" başlıklı 43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almıştır.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu olan memurun ilgilinin, mezuniyet diplomasında "Güzel Sanatlar Fakültesi" ibaresinin mevcut olması ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgilinin mezun olduğu dönemde anılan Fakültenin "Güzel Sanatlar Fakültesi" olduğuna karar verilmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendi gereğince memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü mezunu olanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN