Yeni hükümetin ekonomi programı

Giriş Tarihi: 1.9.2014 17:07

62. Hükümetin Programı'nda, uluslararası bir başarı örneği ha­line gelen ekonomi politikalarının daha da geliştirilerek etkili şekilde uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Programda, ekonomi politikaları "Güçlü Ekonomi" başlığı altında ele alındı.

Hükümetin ekonomi hedefleri anlatılırken, "Yeni Türkiye'nin Güçlü Ekonomisi" alt başlığı kullanılan programında, "62. Hükümet olarak biz, artık uluslararası bir başarı örneği haline gelmiş bulunan ekonomi politikalarımızı daha da geliştirerek etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ekonomide fırsat eşitliği ve adalet sağlanarak hiç kimseye imtiyaz veya ayrıcalık tanınmadığı belirtilen programda, "Yolsuzlukla mücadelede güçlü bir irade gösterdik. Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi, her türlü iddianın hassasiyetle incelenmesi, bu konulardaki yargı süreçlerinin sağlıklı olarak çalışabilmesi için yoğun bir gayret ortaya koyduk" değerlendirmesi yapıldı.

ABD ekonomisindeki toparlanmayla ortaya çıkan politika değişikliğinin etkilerini hafifletme yönünde doğru tedbirlerin alındığına işaret edilen programda, 62. Hükümet döneminde de bu ilkelerin esas alınacağı kaydedildi.

Programda, dışa açık ve dünyayla entegre ekonomik yapının, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ivmelenmesiyle daha da güçleneceği ifade edildi.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ileri demokrasi ve evrensel normlara dayalı olarak işleyen adil hukuk düzeniyle mümkün olacağı vurgulanan programda, yargı reformu başta olmak üzere bu konularda sağlanacak ilerlemenin, bugün itibarıyla önemli bir aşamaya gelen ekonomik dönüşüm sürecini sağlamlaştırmak açısından da kritik rol oynayacağı belirtildi.


AR-GE'YE AĞIRLIK VERİLECEK

Programda, 2023 hedefIerine ulaşma yolunda planlı ve programlı şekilde çalışılmaya devam edileceğine, 10. Kalkınma Planı'nın da bu hedeflere ulaşmaya ivme kazandıracağına yer verildi.

Ekonomide yapısal dönüşüm için imalat sanayinin gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payının artırılması gerektiği belirtilen programda, bu çerçevede özel sektör öncülüğünde Ar-Ge'ye daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve rekabetçi üretim yapısı oluşturulacağı bildirildi. Programda,10. Kalkınma Planı'nda belirlenen 25 Öncelikli Dönüşüm Programı'na ait eylem planlarının yıl içinde Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak yayımlanacağı ve kararlı şekilde uygulanacağı bildirildi.


UYGUN FİNANSMAN SAĞLAMAYA DEVAM

Küresel ekonomide toparlanma süreci devam ederken, dünya ekonomisindeki kırılganlık ve belirsizliğin sürdüğüne değinilen programda, AK Parti iktidarının ekonomide gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm ve reformların ekonominin dayanıklılığını artırdığı vurgulandı.

Özellikle 2010-2011 döneminde artan cari açığı düşürmek amacıyla alınan tedbirler sayesinde cari açığın azalma eğilimine girdiğine işaret edilen programda, bu eğilimin 62. Hükümet döneminde de devam etmesi yönünde gerekli yapısal tedbirlerin alınmasına devam edileceği belirtildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki talebin bu yıl büyümeye katkı sağlamasının beklediğine yer verilen programda, üretim ve ihracatın artırılması için uygun finansman sağlamaya yönelik çabaların devam edeceğine değinildi. Programda, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde temel amacımız, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, cari açığı kontrol altında tutmak, mali dengeleri sağlamlaştırmak, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı korumaktır. 12 yıllık kazanımlarımızdan hareketle, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. Özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşebbislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin yanında, ekonominin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde rekabet ve verimlilik artışlarını sağlayacak, ucuz finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara öncelik verilecektir.

2023 hedeflerine ulaşma doğrultusunda mali disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam esaslı yüksek ve sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbest olmasını savunmaya devam edeceğiz. Yoksulluk ve fakirlikle mücadelede uyguladığımız güçlü sosyal politikalarla başlattığımız sosyal restorasyon sürecine devam edeceğiz. Makro-parasal dengeleri göz önünde bulundururken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da dikkate alan uygulamaları sürdüreceğiz."


POPÜLİST POLİTİKA YOK

Türkiye için kamu borcunun risk alanı olmaktan çıktığı vurgulanan programda, borç stoku oranının düşürülmesine ilişkin politikaların devam edeceği belirtildi. Programda, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine rağmen kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikanın devreye sokulmadığı, 2015 genel seçiminde de bu anlayışın süreceği ifade edildi.

Programda, bu dönemde gelir politikaları açısından temel önceliklerin vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi, tasarruf oranlarının artırılması, şirketlerin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve daha etkin vergi sisteminin oluşturulması olacağı vurgulandı.


EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Programa göre, ekonomi alanında atılacak bazı adımlar şöyle:

- Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve anlaşılır kılınması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemenin daha adil olmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

- Kamu harcamalarının finansmanında doğrudan vergilerin ağırlığının artırılması sağlanacak.

- Genel yönetim sektörü cari harcamalarının 3'er aylık dönemler itibarıyla raporlanmasına ilişkin çalışmalar yapılacak.

- Başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi olmak üzere, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine önem verilecek.

- 2014-2018 döneminde kamu yatırımları 350 milyar doları aşacak.

- Önümüzdeki dönemde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, tarımdan savunma sanayine kadar başlatılan büyük projeler tamamlanacak ve yeni projelere başlanacak. Projelerin inşasında yüz binlerce kişi istihdam edilecek.

KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE İÇİN YENİ BİR EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE KOYULACAK

62. Hükümetin Programı'nda kayıtdışılıkla mücadele için yeni bir eylem planı yürürlüğe koyulacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda bilgi ve veri paylaşımı yapılarak, elde edilen veriler bilişim teknolojileri vasıtasıyla çapraz kontrollere tabi tutulacak.

Ekonomi politikalarının "Güçlü Ekonomi" başlığı altında ele alınan programa göre, kamu ve özel sektördeki engelli kontenjanlarının doldurulmasına yönelik tedbir alınmasına devam edilecek.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ile çalışan ve işverenlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

En kısa sürede madenIerde Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 176 sayılı ILO Sözleşmesi ile İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 167 sayılı ILO Sözleşmesinin onay işlemleri de tamamlanacak.

TBMM'ye sunulan ve halen görüşmeleri devam eden "İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile alt işveren işçilerinin sendikalaşma, toplu sözleşmelerden yararlanma, yıllık izin, maaş güvencesi, kıdem tazminatı ve çalışma sürelerine ilişkin sorunlarını gideren düzenlemeler hayata geçirilecek.

Söz konusu kanunla, yer altı işlerinde çalışan işçiler bir gün bile çalışmış olsalar iş güvencesinden yararlanabilecek. Bu kişilere zorunlu haller dışında fazla çalışma yaptırılamayacak, 4 gün fazla yıllık ücretli izin kullandırılacak, haftalık azami çalışma süresi 36 saat, günlük çalışma süresi 6 saati aşmayacak. Yeraltında çalışanların emeklilik yaş haddini 55'den 50'ye düşürülecek. Yeraltında fiilen çalışmadıkları süreleri de fiili hizmet zammı süresine dahil edilecek.

Belirli bir dönem boyunca çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uyduğu tespit edilen, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alan ve kayıtdışı işçi çalıştırmayan işverenler için bu durumlarını gösteren ve ödüllendiren düzenlemeler yapılacak.


KAYITDIŞIYLA MÜCADELEDE YENİ EYLEM PLANI

Kayıtdışılıkla mücadele için yeni bir eylem planı yürürlüğe koyulacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda bilgi ve veri paylaşımı yapılarak elde edilen veriler bilişim teknolojileri vasıtasıyla çapraz kontrollere tabi tutulacak. Böylece, denetimlerin etkinliği ve sayısı artırılarak kayıtdışı istihdamla daha kararlı bir şekilde mücadele edilecek.

2015-2018 yıllarını kapsayacak yeni Sanayi Stratejisi hazırlıklarına başlandı. Türkiye'nin, Sanayi Stratejisinde öngörüldüğü üzere 2023 yılında Avrasya'nın üretim üssü olması hedeflenirken, bu amaçla, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırarak imalat sanayisinde dönüşüm gerçekleştirilecek.

Bu dönüşümle, Türkiye'de girişimcilik gücü yüksek, finansal piyasalara kolay erişebilen, yenilikçi, rekabetçi, yüksek katma değer ve istihdam yaratabilen, ortak çalışma kültürünü benimsemiş işletmelerden oluşmuş bir sanayi yapısı hedefleniyor.


YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgilerini somut yatırımlara dönüştürmek üzere yürütülen yatırım ortamı ve teşvik sistemi tanıtım faaliyetleri sürdürülerek, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke algısı daha da güçlendirilecek.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarının yanı sıra, girişimcilerin yurt dışında yaptığı yatırımlara da uluslararası hukuk çerçevesinde önemli güvenceler sağlayan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ağının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine devam edilecek, rekabet gücünü artıracak şekilde alt yapı güçlendirmeleri sürdürülecek.

Yeni yatırım teşvik sistemi geliştirilerek, uygulamaya devam edecek. Yenilikçi fikirlere dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek. Dış pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliştirilmesiyle istikrarlı yüksek büyüme sağlanacak.


ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLENECEK

Programa göre, Patent Kanunu'nun yasalaştırılması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli araç teknolojileri desteklenmeye devam edilecek. Bu amaçla Hibrit ve Elektrikli Araç Araştırma Merkezi kurulacak.

Dünya piyasalarında yer bulabilen Türk Malı otomobilin üretilebilmesi için gereken destek ve teşvik mekanizmasını harekete geçirecek, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ihtiyacını karşılamak üzere çok amaçlı hava araçlarının üretilmesi desteklenecek.

2015 sonuna kadar 13 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile 9 adet Küçük Sanayi Sitesi projesinin tamamlanması hedefleniyor.

Bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline getirecek, 3 milyon metrekare alan üzerine Kocaeli'nde kurulmuş Bilişim Vadisi'nde 2015 yılında Ar-Ge firmalarına yer tahsisine başlanılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 2015 yılında yatırımcılara yer tahsisi yapılması hedefleniyor.


KOBİ'LERE DESTEK DEVAM EDECEK

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lere önem verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi, altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri desteklenecek.

KOBİ'lere yönelik KOBİ borsalarına açılma faaliyetlerini destekleyecek, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı KOBİ sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları yaygınlaştırılacak.


HELAL BELGELENDİRME

Dünyadaki helal belgelendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı-İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü kapsamındaki uluslararası helal belgelendirme ve akreditasyon faaliyetleri başlatıldı.

Milli işletim sistemi PARDUS'un önümüzdeki dönemde kamu kurumlarında ve özel sektörde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.


AR-GE HARCALAMALARI ARTACAK

Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı 2023 yılında yüzde 3 olacak. Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması hedeflenecek.

Önümüzdeki dönemde, başta otomotiv, makine ve imalat teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık gibi alanlardaki araştırma altyapılarını oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü yetiştirmeye daha da önem verilecek. Bu çerçevede, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile araştırma altyapıları performans esaslı olarak destekleyerek, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan yapılar haline getirilecek. Ar-Ge ve yenilik projelerini teşvik edecek, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümüne öncelik verilecek.

Ülke açısından önem taşıyan enerji, sağlık, havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler ile savunma sektörlerinde uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılmasını ivmelendirmek için Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı uygulamaya geçirilecek. Üniversitelerin, Teknoloji Transfer Ofisi desteklemeleri önümüzdeki dönemde artırılacak.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi önümüzdeki dönemde yürürlüğe konulacak.

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı hayata geçirilecek. Kamu alımları yoluyla teknoloji transferini sağlamak ve yerli üretim yeteneğini artırmak amacıyla Sanayi İşbirliği Programı uygulanacak.

Gelecek yıl Kocaeli ve Kayseri olmak üzere, 2023 yılına kadar 81 ilde bilim merkezi açılacak.DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ UYGULAMASI SÜRDÜRÜLECEK

62. Hükümetin Programı'na göre, enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek, dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek.

Programda, ekonomi politikaları "Güçlü Ekonomi" başlığı altında ele alındı.

Programa göre, para politikası alanında temel amaç, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla yoğunlaşılacak. Para politikası, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek.

Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Hükümet ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri, üç yıllık vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecek.

Bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaşması sağlanacak. Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı haklarının gözetilmesine yönelik uygulamalar geliştirilecek. Faizsiz bankacılığın geliştirilmesi için kamu sahipliğinde katılım bankalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.


İSTANBUL EN ÖNEMLİ 10 FİNANS MERKEZİNDEN BİRİ OLACAK

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi hayata geçirilecek. Öncelik Dönüşüm Programı olarak güncellenen strateji ve eylem planı doğrultusunda İstanbul'un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer alması hedefleniyor.

Dönüşüm çerçevesinde bilgiye dayalı, yüksek teknolojili-yüksek katma değerli malların üretimi ve bu yolla ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4'lerde olan payının yüzde 15'e çıkarılmasını sağlayacak yatırımlar desteklenecek. İhracatta Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markaya dayalı ürünlerinin payının artırılmasına yönelik çalışma ve destekler devam edecek. Türk Lirasının dış ticarette kullanımı artırılacak.

Dünya ekonomisi ve ticaretinin gelişen haritası proaktif bir şekilde izlenerek ülkenin çıkarlarını koruyacak şekilde, yerli firmalara uluslararası pazarlara giriş kolaylığı sağlayacak yeni ticari oluşum ve işbirlikleriyle ikili ve çok taraflı müzakereler yürütülecek.


2014'TE CARİ AÇIĞIN YÜZDE 6 DÜZEYİNE GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Programa göre, 2014'te cari açığın yaklaşık yüzde 6 düzeyine kadar gerilemesinin bekleniyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılmasına ve nükleer santrallerin kullanılmasına yönelik başlatılan çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.

Önümüzdeki dönemde başta makine ve otomotiv olmak üzere demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ihracat stratejisinin lokomotif sektörleri olmaya devam edecek. Yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarının üretimi konularında teşvik sistemi güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesi artırılacak.

Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün ve ülkenin dünya ölçeğinde pazar payının artırılması, dış ticaret dengesi ve cari dengenin makul seviyelerde tutulması amacıyla etkin şekilde dış ticaret politikaları uygulanacak. İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı katma değeri yüksek markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek.

2023 ihracat hedefine ulaşmak için üretim stratejisinin ihracat odaklı bir eksene oturtulacak. Bu kapsamda orta-yüksek teknolojili sektörlerde üretim artışı gerçekleştirilecek, özellikle yüksek teknolojili sektörlerde yeni yatırımların artırılmasının yolu açılacak.

Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılmasını teminen, yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekan hazırlıkları yapılacak, yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulacak ve bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması sağlanacak. Bu amaçlarla Girdi Tedarik Stratejisinin uygulanmasına devam edilecek.


TL İLE BORÇLANMA TEŞVİK EDİLECEK

Onuncu Kalkınma Planındaki büyüme stratejisi yeni Türkiye vizyonuyla hayata geçirilecek, bu çerçevede çalışmaları sürdürülen 2015-2017 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programda, büyüme stratejisinin ve yeni Türkiye anlayışı esasını oluşturan politikaları yer alacak.

Bütçe dengelerinin kalıcı bir şekilde tesisi ve diğer tedbirler sonucunda cari işlemler açığı sürdürülebilir seviyelere çekilecek. Bankaların ve özel sektörün güçlü bir sermaye yapısıyla çalışması sağlanacak. Özel sektörün ve hanehalkın borçlanmalarında ise daha makul miktarları, daha uzun vadeyi ve para birimi olarak Türk Lirası'nı tercih etmeleri teşvik edilecek.

Hizmet ticaretinde ülkenin rekabetçi sektörleri tespit edilerek, hizmet ticareti politikasının kendi hedef ve stratejileri çerçevesinde oluşturulacak. Öncelikli sektörler belirlenecek ve bu sektörleri destekleyici önlemler alınacak.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri tutarı 2018'de 50 milyar dolara çıkarılacak. Teknik müşavirlik sektörüne yönelik destek programının uygulamaya devam edilecek.

2023 perspektifinde 50 milyon turist ve 50 milyar doları aşan turizm geliri öngörülüyor. Dünyadaki yeni turizm eğilimleri çerçevesinde kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi alternatif turizm türlerini geliştirmek ve ülkenin her yöresinin bir cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğine yer verilen programa göre, Türkiye'nin özellikle Avrupa'da, Kafkaslar'da ve Ortadoğu'da termal turizm ve sağlık turizmi konusunda önemli bir merkez olması yolunda çalışılacak.

2023'te yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'yi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın 10 büyük ticaret merkezinden biri haline getirilecek.


2015'TE GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN YÜZDE 70'İ 1 DAKİKADA YAPILACAK

Gümrük işlem süreçlerinin sadeleştirdiğine işaret edilen programa göre, 2002'de gümrük işlemlerinin yüzde 3'ü ilk 1 dakikada tamamlanırken, bu oranın 2015'te yüzde 70'yi aşması bekleniyor. Irak ile Derecik ve Üzümlü gümrük kapıları Haziran 2015 kadar, Aktepe gümrük kapısı 2015 sonuna kadar açılacak. Gülyazı ve Ovaköy gümrük kapılarını da açma çalışmaları hızlandırılacak.

Gümrük işlemlerinde "Tek Pencere Sistemi" ile dış ticaret işlemlerinin tek bir noktadan tamamlanması sağlanacak. "Tek Durakta Kontrol" ve komşularımızia "Ortak Gümrük Kapısı" projeleriyle sınır geçişlerini hızlandırmak suretiyle rekabetçilik artırılacak.


İŞSİZLİK 2023'TE YÜZDE 5 SEVİYESİNE İNDİRİLECEK

İşsizliği kalıcı bir şekilde azaltarak 2023'te yüzde 5 seviyesine indirmenin amaçlandığı programa göre, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasalarında güvenceli esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi hedefterine hizmet eden stratejiler kararlılıkla uygulanacak.

Evrensel standartlara uygun kaliteli, esnek ve güvenceli bir çalışma hayatı tesis etmek için gerekli düzenlemeler yapılacak. Çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının ILO ve AB normları dikkate alarak yapılan düzenlemeler sonucunda sendikal örgütlenme oranları ile toplu sözleşmeden yararlanma oranları 2023'te AB ortalaması düzeyine çıkarılacak.


KONYA, GÜNEŞ ENERJİSİ ÜSSÜ HALİNE GETİRİLECEK

62. Hükümetin Programı'na göre, önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları en üst düzeyde değerlendirilecek, 2015 yılına kadar yeni santraller devreye alınacak, nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Ekonomi politikalarının "Güçlü Ekonomi" başlığı altında ele alınan programa göre, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin tamamının sulanması hedefleniyor. Bu kapsamda, su tasarrufu sağlayan modern sulama yatırımlarına devam edilecek, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Dönüşüm Programı Eylem Planı hayata geçirilecek.

Önemli aşama kat edilen "Bin Günde Bin Gölet" Projesi ile yaklaşık 1 milyar metreküp depolama sağlanacak, 212 bin hektar alan sulamaya kavuşmuş olacak ve yaklaşık 450 bin kişiye istihdam sağlanacak.

AK Parti hükümetleri döneminde 268 baraj ve 271 sulama tesisinin tamamlandığı hatırlatılan programa göre, Bozkır ve Avşar barajlarının da inşası ile yılda 414 milyon metreküp su, yaklaşık 17 kilometrelik tünelle Konya Ovası'na ulaştırılacak. Önümüzdeki dönemde bu alandaki büyük projeler, hızla tamamlanmaya devam edilecek.


TARIMSAL ÜRÜN İHRACATI 40 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Tarım sektöründe nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış, ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgede söz sahibi olunacak bir ülke konumuna erişilmesi hedefleniyor. 2023 yılı için hedef; verimliliği artırarak 150 milyar dolar tarımsal hasıla ile dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almak ve tarımsal ürün ihracatını 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak.

Programa göre, parçalı arazilerin toplulaştırılmasına bu dönemde de devam edilecek, önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar ilave 1 milyon hektar alanın daha toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak, 2023 yılına kadar ise toplamda 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma ve ıslah çalışmaları bitirilecek.

Önümüzdeki dönemde tarımsal desteklemeler, tarım havzaları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulanacak. Türkiye'de daha hızlı kalkınması öngörülen bölgelere özel destek sistemleri geliştirilecek.

Üreticilerin tarım sigortalarından daha fazla faydalanmasına yönelik tedbirler alınacak, organik ve iyi tarım uygulamalarına verilen önem ve destek artırılacak. Başta jeotermal kaynaklar olmak üzere güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynaklarının tarımda kullanılması teşvik edilecek.


TARIMSAL DESTEKLER ARTIRILARAK DEVAM ETTİRİLECEK

Et ve süt ürünleri piyasalarında istikrarı sağlamak üzere Et ve Süt Kurumu'nun oluşturulduğu hatırlatılan Programa göre, diğer tarım ürünlerinde de fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve ürün arzı ile çiftçi gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, çiftçilerin kullandığı tarımsal girdilerdeki destekler artırılarak devam ettirilecek.

Çayır ve meraların ıslah çalışmalarına devam edilecek, meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlanacak. Bugüne kadar ıslah edilen 4,7 milyon dekar mera alanına ilaveten gelecek bir yıl içinde 750 bin dekar alanda ıslah çalışmaları tamamlanacak.

Hayvancılığın geliştirilmesinde verimliliğe dayalı desteklemelere devam edilecek, hayvancılıkta küçük işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler yürütülecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde modern ve profesyonel işletmelerin kurulmasına yönelik teşvik ve destekler artırılacak.

Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk botanik bahçesi olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin önemli bir bölümü 2015 yılında tamamlanacak, ülkede ilk kez organizasyonu yapılacak 2016 Antalya Botanik Expo'su ile ilgili çalışmalar süresi içinde tamamlanacak.


ENERJİ

Önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları en üst düzeyde değerlendirilecek, 2015 yılına kadar yeni santraller devreye alınacak, nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine devam edileceği aktarılan programa göre, enerjide 2023 hedefine ulaşarak, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edebilen, enerji üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğini sağlayan bir ülke konumuna gelinecek.

Bu çerçevede, nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendiren, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendirmiş rekabetçi bir enerji sistemi oluşturulacak.

Mersin Akkuyu ve Sinop'ta toplam 9 bin 280 megawatt gücünde 8 nükleer reaktör devreye alınacak, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için 18 bin 500 megawatt düzeyinde santral tamamlanacak, hidroelektrik kaynakların tamamına yakın kısmı kullanılarak 20 bin megawatt ek güç sağlanacak. Bu kapsamda Ilısu, Yusufeli, Boyabat, Alpaslan 2 gibi önemli projeler tamamlanacak.

Rüzgar enerjisi gücü 20 bin megawatta çıkarılacak, en az 600 megawatt gücünde jeotermal santral ve en az 3 bin megawatt gücünde güneş enerjisi santralı kurularak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payı 2023 yılında yüzde 30'a yükseltilecek.

Konya'da, dünyanın en büyüğü olacak 3 bin megawattlık güneş santrali için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapılacak. Böylece Konya, güneş enerjisi üssü haline getirilecek.

Doğalgaza erişimi olmayan son 9 il de doğal gaz ile buluşturulacak ve ülkede doğalgazı olmayan il kalmayacak. Bir yandan enerjide arz güvenliği sağlanacak diğer yandan enerji geçiş ülkesi olmak için önemli adımlar atılacak.

Maden üretimi, 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarılacak. Önümüzdeki dönemde maden, petrol ve doğalgaz aramaları artırılacak ve jeotermal potansiyel geliştirmeye devam edilecek. Ayrıca denizlerde kendi gemilerimizle araştırma imkanları artırılacak.


ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki 2023 vizyonunun, "Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma ve haberleşme sistemi kurmak" olarak belirtildiği programa göre, altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, karayollarında bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecek ve yeni otoyol çalışmalarına başlanacak. Öte yandan, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı özendirilecek, kombine taşımacılık imkanları geliştirilecek. Yapılan bu yatırımlarla ülkenin, lojistik merkez haline dönüştürülmesi sağlanacak.

Eskişehir-Antalya, Yerköy-Kayseri-Ulukışla, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarının yapım çalışmalarına başlanacak.

Türkiye'nin, Asya-Avrupa arasındaki taşımacılıktan daha fazla pay almasını teminen uluslararası demiryolu koridorlarının geliştirilmesine devam edilecek. Bu dönemde Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesi bitirilecek, Halkalı-Kapıkule-Bulgaristan demiryolu projelerine de başlanacak. 300 km/saat hızla giden yüksek hızlı trenler hizmete alınacak.

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını teminen sektörün serbestleştirilmesi süreci tamamlanacak. Şehir içi raylı sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere mahalli idarelere destek olmaya devam edilecek.

Havacılık alanında kat edilen mesafeye de dikkat çekilen programa göre hedef, 2023 yılında 750 uçaklık dev bir filo ile havalimanlarından yararlanan yolcu sayısını 350 milyona, havaalanlarının yıllık toplam yolcu kapasitesini de 400 milyona çıkarmak.

Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman yatırımları yapılacak. Önümüzdeki dönemde "Üç Denizde Üç Büyük Liman" Projesi ile İzmir Çandarlı, Zonguldak Filyos ve Mersin Konteyner Limanlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Mevcutlara ilave olarak en az 16 noktada büyük ölçekli lojistik merkezleri kurulacak.

Programa göre Hükümet, önümüzdeki dönemde de e-Dönüşüm Türkiye Projesini uygulamaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde 2014-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek. Bilişim okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve vatandaşların e-dönüşüme adapte olabilmeleri için teşvikte bulunulacak.


BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hükümetin ekonomi programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN