Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Liderler si açıklandı

Giriş Tarihi: 16.11.2015 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2015 21:33
G20 Liderler Bildirgesi açıklandı

Antalya'da yapılmış olan Zirvesi'nin sonrasında Liderler si belirlendi.

"Bizler, Öncüleri olarak, insanlarımızın refahını artırmak için kuvvetli , sürdürülebilir ve balanslı büyümeyi ele geçirmeye yönelik ek partner eylemlerimizi kesinleştirmek üzere 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da bir araya geldik.Büyümenin kuvvetli ve kapsayıcı olması konusunda nihai derece kararlıyız ve daha çok ve daha kalifiye istihdam oluşturacağız. Kapsayıcı büyümeyi ilerletmek ve güveni sağlamlaştırmak için tüm politika araçlarının kullanılması ve tüm paydaşlarla kuvvetli bir ilişki oluşturulması gerektiğinin şuurundayız ." olarak bilinen bildiride şu şekilde devam edildi:

"Hedeflerimizi gerçekleştirmek için bu yıl, verdiğimiz sözleri mahaline getirmek için geçmiş taahhütlerimizin uygulanması, büyümenin kuvvetli bir destekçisi olarak yatırımların artırılması ve büyümenin nimetlerinin herkesçe paylaşılabilmesi için eylemlerimizde kapsayıcılığın desteklenmesi olmak üzere üç sacayağı çevresinde geniş bir gündem benimsedik. Bu gündemi uygularken bununla beraber , düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerle olan diyaloğumuzu da güçlendirdik."

TOPARLANMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE POTANSİYELİN ARTIRILMASI

"Küresel uygun fiyatı büyüme dengesiz görünümünü sürdürmekte ve bir takım kocaman ekonomilerdeki pozitif görünüme nazaran beklentilerimizin altında seyretmeye devam etmekte . Finansal piyasalardaki riskler ve belirsizlikler devam etmekte ve jeopolitik zorluklar gittikçe küresel bir meseleye dönüşmektedir. Bunlara ek olarak küresel talepteki eksiklik ve yapısal sıkıntılar , cari ve potansiyel büyüme üstünde stress meydana getirmeyi sürdürmektedir.

Kuvvetli, sürdürülebilir ve balanslı bir büyüme için eşgüdüm şeklinde sağlam makroekonomik politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Orta Bankalarımız, vazife tanımlarıyla meblağlı olacak şekilde, fiyatı istikrarını sağlamaya ve uygun fiyatı aktiviteyi desteklemeye devam edecektir. Maliye politikalarını, büyümeyi ve istihdam oluşturulmasını destek vermek için az vadeli uygun fiyatı şartları dikkate alarak esnek bir şekilde uygulayacağımıza konusunda taahhüdümüz yineliyoruz ve bununla beraber kamu borcunun GSYH'ye oranını sürdürülebilir bir patikaya oturtacağız. Bununla Beraber , verimliliği, kapsayıcılığı ve büyümeyi destek vermek için bütçe harcamalarının ve gelirlerinin dağılımını gözden geçirmeye de devam edeceğiz.

Küresel yeniden dengelemenin sağlanmasına konusunda taahhüdümüze bağlıyız. Olumlu Olmayan dağılma etkilerini en aza indirmek, belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için , ilk olarak para siyaseti ve diğer siyasetlere ilişkili olarak önemli kararlar olmak üzere, adımlarımızı dikkatli bir şekilde ayarlayacak ve açık bir iletişim siyaseti izleyeceğiz. Kocaman ve oynak sermaye hareketliliğinden kaynaklanan rizikoların olduğu bir ortamda, yeterli bir küresel finansal güvenlik ağının sağlanmasını da içermekte olan uygun çerçevelerle finansal istikrarı sağlayacağız ve finansal küreselleşmenin nimetlerinden istifade edeceğiz. Döviz kuruna ilişkili olarak daha önce vermiş olduğumuz taahhütleri yineliyoruz ve her şekilde korumacılığa yönelik duracağız.

BÜYÜME STRATEJİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Geçen yıl Brisbane'da ilan edildiği üzere G20'nin toplam GSYH gelişmesini 2018 seneye kadar yüzde 2 oranında artırma yönündeki hedefimize bağlılığımızı yineliyoruz. İstihdam oluşturulması, kapsayıcılığın sağlanması, eşitsizliklerin azaltılması ve fiili ve potansiyel büyümenin artırılması için talebi destekleyici tedbirler ile yapısal reformlar içermekte olan büyüme stratejilerimizin tam anlamıyla ve zamanında uygulanması en önemli önceliğimizdir. Geçen seneden bu yana, çok-yıllı taahhütlerimizin yarısını uygulayarak taahhütlerimizi mahaline getirmede önemli bir mesafe kat ettik.

IMF, OECD ve Dünya Bankası Grubunca yapılmış olan analize göre, uygulamış olduğumuz politikalar partner büyüme hedefimizin üçte birinden fazlasına tekabül etmektedir. Ancak, bundan daha fazlasını inşa etmeye ihtiyaç olduğunu da tasdik ediyoruz. Olan taahhütlerimizin uygulanmasını hızlandırmak için hızla eyleme geçecek ve daha çok çaba harcayacağız. Buradan hareketle, bu yıl geliştirdiğimiz sağlam izleme çerçevesi yoluyla taahhütlerimizin uygulanmasını yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Değişen uygun fiyatı şartlar ve politika öncelikleri ile özellikle yavaşlayan verimlilik artışı gibi yapısal zorluklar karşısında geçerliliklerini muhafaza etmek ve partner büyüme hedefimiz ile tutarlıklarını korumak için büyüme stratejilerimizi gözden geçirmeye ve güncellemeye de devam edeceğiz. Güncellenmiş büyüme stratejilerimizi ve ana taahhütlerimizin uygulama takvimlerini içermekte olan Antalya Eylem Planı, küresel ekonomideki zorlukları aşmaya yönelik kararlığımızı yansıtmaktadır.

KAPSAYICI BÜYÜME

Büyümenin kapsayıcı olmasını, istihdam yaratmasını ve toplumun tüm kesimlerine fayda sağlamasını sağlamak etmeye kararlıyız. Pekçok ülkede artan eşitsizlikler, sosyal uyuma ve vatandaşlarımızın refahına yönelik risk teşkil edebildiği gibi, olumlu olmayan uygun fiyatı etkilere de niçin olabilmekte ve büyümeyi artırma hedefimize zarar vermektedir. Geniş ve balanslı uygun fiyatı , mali, işgücü, eğitim ve sosyal politikalar eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın sini kabul etmekte ve İşgücü Gelirinin Milli Gelir içerisindeki payı ve eşitsizlikler konusundaki G20 politika önceliklerinde belirtildiği üzere, istihdam piyasalarını daha kapsayıcı kılmaya dönük öncelikleri uygulamak konusundaki kararlılığımızı ifade ediyoruz.

Finans ve Çalışma ve istihdam Bakanlarımıza büyüme stratejilerimiz ile istihdam planlarımızı eşitsizlikle mücadele konusundaki eylemlerimizi güçlendirecek ve kapsayıcı büyümeyi destekleyecek şekilde gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sosyal diyalogun hedeflerimizin ileriye götürülmesinde elzem olduğunu dikkate alarak, B20 ve L20'nin istihdam, büyüme ve düzgün iş şartları konusundaki partner açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

İşsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı işler, pekçok ülkede eşitsizliklerin önemli bir kaynağını teşkil etmekte ve ekonomilerimizin geliyor olacak dönemde büyüme beklentilerini zayıflatabilmektedir. G20 Kalifiye İşlerin Geliştirilmesi Çerçeve Belgesiyle uyumlu olarak daha çok ve daha iyi kalifiye işlerin geliştirilmesine ve G20 Beceriler Stratejimizle becerilere yatırım inşa etmeye ve geliştirmeye odaklanmış durumdayız.

KADINLARIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMI

Girişimciliğin teşvik edilmesi dahil olmak üzere olmak üzere, gençlerimizin işgücü piyasasına daha iyi entegre olmasını destek vermek konusunda kararlıyız. Daha bir önceki taahhütlerimiz temelinde ve ulusal şartlarımızı da dikkate alarak, G20 ülkelerinde işgücü piyasasında daimi olarak geride kalma riskini en çok taşıyan gençlerin oranının 2025 seneye kadar yüzde 15 azaltılması G20 hedefi üstünde mutabık kaldık.

OECD ve ILO'ya bu hedefe ulaşılması yolundaki ilerlemeyi izlemek üzere bizlere destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. İstihdam planlarımızın ve kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılması hedefimizin uygulanması ile sürdürülebilir küresel arz zincirleri içinde daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri tesis edilmesini güçlendirmek konularını izlemeyi sürdüreceğiz.

2016 YILINDA RAPOR EDİLECEK

Uluslararası emek hareketliliği ile yaşlanan nüfuslar gibi konular yoluyla emek piyasalarına sağlanmış olan fırsatlar ile olan sınamaları ele alacağız. Bir Takım G20 ülkelerinde iç emek hareketliliği önemli bir işgücü piyasası meselesi teşkil etmektedir. Yeni gelişmekte olan "gümüş ekonomi" konusundaki potansiyeli kabul ediyoruz ve bu potansiyeli daha çok araştıracağız. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın sağlanan ilerlemeleri 2016 senesinde rapor etmelerini bekliyoruz.

Özellikle özel sektör katkısıyla yatırımları artıracak kuvvetli bir ivme sağlamak için yatırım ortamının geliştirilmesi, kamu yatırımları da dahil olmak üzere olmak üzere verimli ve kalifiye altyapı yatırımların teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi ve bilgi paylaşımına katkı sağlayacak somut politika ve eylemleri bünyesinde barındıran Ülkelere Özel Yatırım Stratejilerini geliştirdik. OECD tarafından yapılmış olan analize göre bu stratejilerin G20 ülkelerinin toplam yatırımlarının milli gelirlerine oranını 2018 seneye kadar yaklaşık yüzde 1 puan civarında arttıracağı tahmin edilmektedir.

Yatırımların hazırlanma, önceliklendirilme ve uygulanma süreçlerinin geliştirilmesi için kamu özel işbirliği (KÖİ) modellerinde rehberler ve en iyi uygulama örneklerini geliştirdik. Bununla Beraber , altyapı yatırımları ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak şeffaf ve anlaşılır menkul kıymetleştirme ile varlığa dayalı para sağlama dahil olmak üzere alternatif para sağlama yapılarını değerlendirdik.

Bu bağlamda, yatırım ortamını geliştirmek, uzun dönemli finansmanı kolaylaştırmak, kurumsal yatırımcıların katılımını artırmak, alternatif sermaye piyasası araçları ve varlığa dayalı para sağlama modellerinin gelişimini destek vermek ve de kaynak kullandırmaya, bilançolarını optimize etmeye ve özel sektör finansmanını harekete geçirmeye yönelik çok taraflı kalkınma bankalarını teşvik etmek üzere Bakanlarımıza çalışmalarına devam etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Ülkelerin altyapı projelerini daha iyi hazırlama, önceliklendirme ve finanse etmelerini sağlayacak yöntem ve araçların ortaya çıkarılması için girişimlerimizi artırıyor ve araç setleri geliştiriyoruz. Küresel Altyapı Merkezi'nin bu çabalar doğrultusunda önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Özel sektör yatırımlarını destekleyecek kuvvetli kurumsal yönetim çerçevesini olanaklı kılmaya yönelik G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini kabul ediyoruz.

KOBİ'lerin uzun vadeli para sağlama olanaklarının geliştirilmesine özel önem verdik. Bununla Beraber , rehber niteliğinde yapılan KOBİ Finansmanı Partner Eylem Planı ile G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkelerinin yanı sıra KOBİ'lerin büyüme ve istihdama katkısını kolaylaştıracak küresel bir platform niteliğinde yeni bir girişim olan ve özel sektör öncülüğünde kurulan Dünya KOBİ Forumu'nu memnuniyetle karşılıyoruz.

TİCARET VE YATIRIMLAR KUVVETLENDİRİLECEK

Küresel ticaret ve yatırım, uygun fiyatı büyüme ve kalkınmanın önemli itici güçlerini oluşturmakta, istihdam yaratmakta ve refah ile kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmaktadır. Küresel ticaretteki büyümenin kriz öncesi dönemin altında kalmaya devam ettiğini not ediyoruz. Bu durum hem dönemsel aynı zamanda yapısal faktörlerin bir sonucudur. Bu nedenle, gözden geçirilmiş büyüme stratejilerimiz dahil olmak üzere olmak üzere ticaret ve yatırımın kuvvetlendirilmesi yönündeki çabalarımızı daha iyi koordine edeceğimize konusunda kuvvetli taahhüdümüzü teyit ediyoruz.

Kapsayıcı Küresel Değer Zincirleri (KDZ) dünya ticaretinin önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Her boyuttaki şirketin ve özellikle KOBİ'lerin her uygun fiyatı kalkınma düzeyindeki ülkede KDZ'lere katılmasına imkan veren politikaları destekliyoruz ve gelişmekte olan ülkelerin daha iyi katılımını ve değer katmasını teşvik ediyoruz.

KORUYUCU TEDBİRLER ARTIRILMAYACAK

Korumacı tedbirleri artırmama ve bunları geri çekme konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdümüzü teyit ediyoruz ve bu alandaki ilerlememizi izleyerek müteyakkız kalacağız. Bu amaç doğrultusunda, DTÖ, OECD ve UNCTAD'dan ticaret ve yatırımı sınırlayan tedbirler konusundaki raporlamalarını sürdürme çağrısında bulunuyoruz. Ticaret Bakanlarımızdan düzenli olarak toplanmalarını istiyor ve bunu destekleyecek bir çalışma grubu üstünde anlaşmaya vardığımızı açıklıyoruz.

TİCARET İÇİN YARDIM MEKANİZMALARI DESTEKLENECEK

DTÖ çok taraflı ticaret sisteminin omurgasıdır ve uygun fiyatı büyüme ile kalkınmayı geliştirmek için merkezi bir rol oynamaya devam etmelidir. Çok taraflı ticaret sisteminin daha iyi ve etkin çalışması gerektiği konusunda aynı düşüncedeyiz ve sistemin işleyişinin iyileştirilmesi için beraber çalışma kararlılığımızı yineliyoruz. Doha Kalkınma Gündemi konusunda olanlar dahil olmak üzere , balanslı neticeler sağlayacak ve Doha gündemiyle ilgili çözümlenmemiş konular ve ilgili diğer konulara ilişkili olarak Nairobi sonrasında çalışmalara sarih şekilde yol gösterecek başarılı bir Nairobi Bakanlar Konferansı için beraber çalışmaya kararlıyız.

Tarım, kalkınma, kamu stokları ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın hızlı bir şekilde onaylanması ve uygulanması dahil olmak üzere olmak üzere Bali Paketinin tüm unsurlarının uygulanması için gayretlerimizi arttıracağız. İkili, bölgesel ve çok taraflı ticaret anlaşmalarımızın birbirlerini tamamlaması, şeffaf ve kapsayıcı olmaları ve DTÖ kuralları temelinde daha kuvvetli çok taraflı ticaret sistemine katkı sağlamalarını sağlamak için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Ticaretin küresel kalkınma çabalarındaki önemli rolünü vurguluyoruz ve kapasite geliştirme yardımına ihtiyaç duyan kalkınmakta olan ülkelere yönelik ticaret için yardım gibi mekanizmaları desteklemeye devam edeceğiz.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
G20 Liderler Bildirgesi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN